Останні події

2015-04-21
Регулярна річна інформація

Річний звіт за 2014 рік


2015-01-30
Продаж.


2014-04-28
Регулярна річна інформація

Річний звіт за 2013 рік


2013-04-30
Регулярна річна інформація

Річний звіт за 2012 рік.


Регулярна річна інформація

2015-04-21

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік емітента цінних паперів І. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство "Березанський завод залiзобетонних виробiв", 01033473, Київська обл. Березанський р-н 07540 м.Березань Маяковського, 40, 04576-6-57-56 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2015 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://berezanzbv.com.ua 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ "ЮВМ - аудит", 20587317 5. Інформація про загальні збори 25.04.2015 проведено чергові загальні збори. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Звiт голови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк.2. Звiт ревiзiйної комiсiї.3. Звiт наглядової ради.4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi акцiонерного товариства за 2013 рiк.5. Про покриття збиткiв.Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного,- Наглядова рада, iнших пропозицiй не було.Результати розгляду питань порядку денного:З першого питання порядку денного прийнято рiшення:1. Роботу Правлiння Товариства в 2013 роцi визнати задовiльною.2. Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк затвердити.З другого питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. З третього питання порядку денного прийнято рiшення:Затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк. З четвертого питання порядку денного прийнято рiшення:Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк.З п'ятого питання порядку денного прийнято рiшення:Покриття збиткiвпровести за рахунок прибуткiв минулих рокiв. ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) Найменування показника період звітний попередній Усього активів 4259 4437 Основні засоби (за залишковою вартістю) 1165 1371 Довгострокові фінансові інвестиції 1 1 Запаси 2197 2563 Сумарна дебіторська заборгованість 766 414 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 3 Власний капітал 1317 2286 Статутний капітал 151 151 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -956 13 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 174 174 Поточні зобов'язання і забезпечення 2768 1977 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -1,6 -0,717 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 1,6 -0,717 Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 605500 605500 Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість у відсотках від статутного капіталу Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду