Останні події

2015-04-21
Регулярна річна інформація

Річний звіт за 2014 рік


2015-01-30
Продаж.


2014-04-28
Регулярна річна інформація

Річний звіт за 2013 рік


2013-04-30
Регулярна річна інформація

Річний звіт за 2012 рік.


Регулярна річна інформація

2013-04-30

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство "Березанський завод залiзобетонних виробiв". 1.2. Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство. 1.3. Місцезнаходження емітента - Україна Київська обл. Березанський р-н 07540 м.Березань Маяковського, 40. 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 01033473. 1.5. Міжміський код та телефон - 04576-6-57-56. 1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - А 01 №537147. 1.7. Дата державної реєстрації - 16.07.1997р. 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - http://berezanzbv.com.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента(тис.грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 5104 5967
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1569 1800
Довгострокові фінансові інвестиції 0 1
Запаси 731 806
Сумарна дебіторська заборгованість 503 532
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 31
Власний капітал 2714 3471
Статутний капітал 151 151
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 441 1198
Довгострокові зобов′язання 174 178
Поточні зобов′язання 1956 2059
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -1,24 -0,77
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -1,24 -0,77
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 605500 605500
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду
загальна номінальна вартість - -
у відсотках від статутного капіталу - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом періоду - -
Вартість чистих активів 2720 3471
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління емітента є Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління, орган контролю – Ревізійна комісія. Посадові особи емітента: Голова правлiння - Патюта Вiктор Тимофiйович; Головний бухгалтер - Колесник Ольга Iванiвна; Член правлiння - Ленченко Олександр Iванович; Голова Наглядової ради - Голоднова Ольга Iванiвна; Член правлiння - Тиха Наталья Михайлiвна; Голова Ревiзiйної комiсiї - Бiбiкова Надiя Михайлiвна; Член Наглядової ради - Щебiнiн Вiктор Миколайович; Член Наглядової ради - Трухан Олександр Терентiйович; Член правлiння - Падалка Валерiй Миколайович; Член Ревiзiйної комiсiї - Дарiєнко Галина Степанiвна; Член Ревiзiйної комiсiї - Бойцун Олена Миколаївна. Засновники емітента: фiзичнi особи.
4. Інформація про цінні папери емітента
Акція проста бездокументарна іменна. Кількість - 605 500 шт. Фактів лістингу/делістингу не було.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України
Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери Товариства, у звітному періоді не було.
6. Інформація про загальні збори
24.04.2012 проведено чергові загальні збори.
7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудит проводився аудиторсько-консалтінговою фірмою «РАДА - АУДИТ», що діє на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр суб′єктів аудиторської діяльності № 0759, виданого Аудиторською палатою України 26.01.2001 року, рішення № 98 та дію якого продовжено рішенням Аудиторської палати України №158 від 26.01.2006 р., №227/3 від 27.01.2011 р. Місцезнаходження: 03035 м. Київ, вул. Урицького 45, оф.702, ЄДРПОУ 23236840, т./факс 044-2498882 т. 050-3583335, керівник О.О.Ільченко, Сертифікат А№002342. Умовно - позитивна думка. На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, про які йдеться в попередньому параграфі фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «Березанський завод ЗБВ» справедливо та достовірно відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності і в усіх суттєвих аспектах підготовлена та відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої Облікової політики і реально та точно відображає його фінансовий стан на 31 грудня 2012 року по результатах операцій з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року і дозволяє підтвердити правильність та адекватність формування власного капіталу, його структури, призначення та його 100% сплати за рахунок внесків акціонерів. Фінансова звітність у всіх істотних аспектах складено на підставі даних бухгалтерського обліку.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Дата розкриття повного тексту річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів http://www.stockmarket.gov.ua/ – 27.04.2013р.