Останні події

2019-03-01
Графік роботи підприємства.


2018-01-30
Продаж фундаменту.


2015-04-21
Регулярна річна інформація

Річний звіт за 2014 рік


2014-04-28
Регулярна річна інформація

Річний звіт за 2013 рік


Регулярна річна інформація

2014-04-28

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2013 рік

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2013 рік

емітента цінних паперів

І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство "Березанський завод залiзобетонних виробiв", Київська обл. Березанський р-н 07540 м.Березань Маяковського, 40, 01033473, 04576-6-57-56

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2014

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://berezanzbv.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ "ЮВМ - аудит", 20587317

5. Інформація про загальні збори 25.04.2013 проведено чергові загальні збори. Кворум - 74,48%. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Звiт голови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк.2. Звiт ревiзiйної комiсiї.3. Звiт наглядової ради.4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi акцiонерного товариства за 2012 рiк.5. Про покриття збиткiв.Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - порядок денний формувався i затверджувався Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило.Результати розгляду питань порядку денного:З першого питання порядку денного вирiшили:1.Роботу Правлiння Товариства в 2012 роцi визнати задовiльно.2.Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк затвердити.З другого питання порядку денного вирiшили:Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.З третього питання порядку денного вирiшили:Затвердити звiт Наглядової Ради за 2012 рiк.З четвертого питання порядку денного вирiшили:Затвердити рiчний звiт та баланс  Товариства за 2012 рiк.З п'ятого питання порядку денного вирiшили:Покриття збиткiв провести за рахунок прибуткiв минулих рокiв.

6. Інформація про дивіденди не надається, тому що дивіденди не виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

4437

4837

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1371

1564

Довгострокові фінансові інвестиції

1

1

Запаси

430

731

Сумарна дебіторська заборгованість

414

241

Грошові кошти та їх еквіваленти

3

6

Власний капітал

2286

2720

Статутний капітал

151

151

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

13

447

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

174

174

Поточні зобов'язання і забезпечення

1977

1943

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

-0,72

-1,24

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,72

-1,24

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

605500

605500

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0